GoatTracker V2.75
Nowa wersja GoatTracker jest już dostępna.

GoatTracker V2.76 Stereo